من ...

دختری که برای رنج کشیدن آفریده شد.

برای ثابت کردن این موضوع که دختری 25ساله براحتی توان تبدیل شدن به قلبی 50ساله را دارد

من تنها..میان تمام روزمرگی های دنیا و در حال جنگیدن برای بقا...

من...با معنی ترین اسم در قالب بی معنی ترین و تهی ترین تن...

تو که هستی خدایا که از زجر کشیدن بنده است خم به ابرو نمی آوری...خدایا خدایی کن..رفاقت کن...