خیلی وقته از چیزهایی که درست میکنم براتون عکسی نذاشتم.دوباره از چیزهایی که روحم رو جلا دادن این مدته براتون میگم و عکس هاشون رو براتون میذارم... فک کنم شماهم خوشتون بیاد ازشون. خب اولش اینو بگم که قبل عید تصادف کردم و گوشی نازنینم رو زدن یه گوشی دیگه رو فعلا دارم قابش به دلم نبود و تیره بود منم با رنگ ویترای اول روشو نقاشی کردم بعد لاک برق ناخن زدم روش تا پاک نشه. به نظرم قشنگ شد